Przejdź do treści

Szkody pożarowe Natychmiastowe środki zaradcze, główne przyczyny zakresu szkód pożarowych – szkody następcze

Decydenci przedsiębiorstw muszą podjąć natychmiastowe działania i zminimalizować szkody wtórne.

Pierwsze środki zaradcze po pożarze

Doświadczenie firm restytucyjnych przyspiesza wdrożenie pierwszych środków zaradczych.

Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych pierwszych środków zaradczych po pożarze przygotowany przez firmę BELFOR specjalizującą się w restytucji mienia po szkodach pożarowych i zalaniowych:

 • Wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak również głównego bezpiecznika
 • Zabezpieczenie uszkodzonych elementów budynku grożących zawaleniem
 • Odprowadzenie pozostałych gazów spalinowych na zewnątrz (otwarcie okien, drzwi zewnętrznych, klap oddymiających itp.
 • Zabezpieczenie obszarów nieobjętych szkodą przed osadzeniem się nalotów sadzy
 • Zamkniecie odpływów i otworów kanalizacyjnych przed przedostaniem się do nich szkodliwych cieczy
 • Odpompowanie pozostałości wody gaśniczej
 • Usunięcie zawilgoconych przedmiotów wyposażenia (meble, zasłony, wykładziny podłogowe itp.)
 • Zabezpieczenie dokumentów i akt, inwentaryzacja, ew. zamrażanie lub natychmiastowe poddanie osuszaniu/liofilizacji
 • Przeniesienie maszyn, zasobów magazynowych i sprzętu do bezpiecznych obszarów w razie potrzeby
 • Powstrzymanie postępu korozji: w razie potrzeby należy obniżyć wilgotność poniżej 40 %, zainstalować osuszacze powietrza i zastosować środki antykorozyjne na maszynach i urządzeniach produkcyjnych
 • Zaplanowanie i  wdrożenie procedury odzysku danych
 • Wykonanie dokumentacji stanu i przebiegu szkody
 • Poinformowanie zakładu ubezpieczeń
 • Wprowadzenie działań naprawczych

Zachęcamy do pobrania aplikacji BELFOR w celu uzyskania dalszych informacji na temat pierwszych środków zaradczych:

App

Więcej niż tylko ogień: szkody pożarowe zagrażają egzystencji przedsiębiorstw.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na obszar logistyczny i produkcyjno-techniczny, co może nawet zagrozić istnieniu przedsiębiorstw jako całości, konieczne są szybkie i ukierunkowane decyzje i działania.

Nawiasem mówiąc: to wcale nie nasza firma musi zostać dotknięta szkodą. Jeśli przykładowo nasz dostawca zawiedzie z powodu poniesionej szkody, może w ten sposób szybko przyczynić się również do zakłóceń w naszym łańcuchu dostaw. Dlatego zawsze należy mieć na uwadze ryzyko związane z łańcuchem dostaw! Jednak wracając do pożaru „pod własnym dachem“: Jakie konkretnie są pierwsze kroki po szkodzie pożarowej, gdy straż pożarna ugasi pożar i umożliwiony zostanie dostęp do miejsca szkody?

Działania przewidziane we wszystkich profesjonalnych planach awaryjnych ukierunkowane są przede wszystkim na ochronę życia ludzkiego, a następnie na ratowanie dóbr materialnych.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe poprzez sprawne podejmowanie decyzji ma na celu zapewnić lub przywrócić firmom zdolność do prowadzenia działalności. Jednakże informacje niezbędne i pilnie potrzebne do osiągnięcia tego celu są jedynie częściowo dostępne natychmiast po wystąpieniu szkody. Stanowi to na ogół poważny problem, ponieważ scenariusz często wymaga szybkiego podejmowania właściwych decyzji!

Dylemat decyzyjny po wystąpieniu szkody:

Typical damage processing

Sytuacja wymaga podjęcia wielu ważnych i natychmiastowych decyzji, jednak dostępne informacje są ograniczone lub niewystarczające.

Szybkie działanie się opłaca: natychmiastowe środki zaradcze mogą zredukować koszty nawet o 85%.

Natychmiastowe środki zaradcze mają na celu ograniczenie szkód i poprzez możliwie jak najszybsze wdrożenie powinny zabezpieczyć instalacje techniczne, budynki i wyposażenie przed dalszym uszkodzeniem. Zastosowanie tych środków służy na przykład powstrzymaniu korozji i ustabilizowaniu szkody. Bez tych działań dochodzi zazwyczaj do powiększenia strat i powstania znacznych szkód następczych, zależnie od sytuacji może nawet dojść do wystąpienia szkody całkowitej. Istotna różnica polega na tym, że przy profesjonalnie przeprowadzonych natychmiastowych działaniach możliwa jest owocna w skutkach restytucja, z którą jak pokazuje doświadczenie wiąż się trzy zasadnicze korzyści:

 • Koszty szkód mogą ulec zmniejszeniu nawet o 85%
 • Przerwy w działalności mogą zostać znacznie skrócone
 • Możliwy jest szybszy powrót na rynek, straty udziałów w rynku są minimalizowane

Elvir Kolak, Dyrektor Zarządzający w BELFOR Europe, wyjaśnia: "30 lat doświadczenia w restytucji mienia pokazało, że restytucja jest z reguły tańszym i często szybszym rozwiązaniem niż budowa nowych obiektów czy też inwestycja w kompletnie nowe maszyny, urządzenia produkcyjne czy elektronikę".

Należy również nadmienić, że w przypadku szkód spowodowanych pożarem ubezpieczenie pokrywa zwykle również koszty pierwszych środków zaradczych.

W zamian za to ubezpieczający zobowiązani są do minimalizowania strat i w tym celu powinni podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Czy wiedzieliście, że szkody następcze stanowią ponad 50% wielkości strat?

W statystykach dużych szkód za lata 2004-2013 w odniesieniu do głównych przyczyn szkód spowodowanych przez pożar, największy udział 53,3% przypada na szkody wtórne (np. spowodowane sadzą, gazami korozyjnymi, zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi lub radioaktywnymi). W ujęciu wartościowym udział ten w latach 2004-2013 wyniósł 52,6%. Oznacza to, że szkody wtórne mają ponad 50% udziału zarówno pod względem częstotliwości, jak i kosztów.

1) Żródło: Schadenverhütung in der Sachversicherung 2015/2016, Bericht der GDV Sach-Schadenverhütungs-Gremien
folgeschäden

Pierwsze środki zaradcze są konieczne, aby zapobiec kosztownym szkodom następczym.

Nie chodzi tylko o bezzwłoczne przeprowadzenie pierwszych działań zaradczych, ale również uwzględnienie ich prawidłowej kolejności w celu uniknięcia niepotrzebnych i kosztownych szkód następczych.

Rzecz jasna, konkretne przyczyny szkód i stan uszkodzonych obiektów również mają wpływ na rodzaj podejmowanych działań natychmiastowych. Niektóre działania mogą być realizowane również przez wykwalifikowanych pracowników, np. przez straż pożarną we współpracy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej i materiałów niebezpiecznych lub przez ochronę zakładu. Wybór najważniejszych pierwszych środków zaradczych znajduje się w polu informacyjnym do tego artykułu. W przypadku wystąpienia szkody nie warto rezygnować z profesjonalnego know-how!

Przygotujcie się zawczasu: uzupełnijcie plany awaryjne, zaangażujcie wyspecjalizowane firmy!

Wiele organizacji uznało, że zaangażowanie na wczesnym etapie specjalistycznych firm restytucyjnych może pomóc zaoszczędzić cenny czas i pieniądze na wypadek katastrofy. Przede wszystkim duże koncerny przemysłowe oraz sektor poddostawców podzespołów, ale również sieci handlowe przyczyniły się do włączenia firm restytucyjnych w planowanie awaryjne. Prosta świadomość takich usług w firmie, wymiana danych kontaktowych w nagłych wypadkach oraz podstawowa wiedza na temat sposobu ich zaangażowania mogą znacznie poprawić początkową reakcję w przypadku wystąpienia szkody. Niektóre firmy idą dalej wdrażając porozumienia ramowe lub konkretne programy z priorytetowymi usługami i ukierunkowanymi szkoleniami dla swoich pracowników. Dowiedz się więcej o programie ratunkowym BELFOR, Program RED ALERT, na stronie www.belfor.com.

Nasza wskazówka: wykorzystaj dostępną wiedzę i doświadczenie wyspecjalizowanych firm dla własnych korzyści!

 

Szkody pożarowe - 6 faktów, z którymi warto się zapoznać:

 • Pożar i eksplozja z udziałem 27%1) zajęły trzecie miejsce w globalnym rankingu ryzyka biznesowego w 2015 r.
 • Opóźnione decyzje w przypadku wystąpienia szkody mogą zagrozić istnieniu naszej firmy
 • Natychmiastowe podjęcie działania po zdarzeniu może obniżyć koszty nawet o 85%.
 • Szkody następcze stanowią ponad 50% całkowitej wielkości strat.
 • Właściwe pierwsze środki zaradcze pomagają ograniczyć kosztowne szkody następcze
 • Skorzystacie z profesjonalnego know-how specjalistycznych firm przy opracowywaniu własnych planów awaryjnych!
FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery