Gå til hovedindhold

Interview with Dr Alexander Mahnke Uforudsigelig eller sandsynlig?

Solutions: Dr. Mahnke, på den engelske Risk Manager-konference AIRMIC 2018 i London var "Black Swan" det overordnede emne. Kan der også registreres en stigende opmærksomhed hos GVNW's medlemsvirksomheder, hvad angår uforudsigelige risici?

Dr. Alexander Mahnke: Vi afholdt dette års GVNW-symposium under overskriften: "Sikker adfærd i usikre tider". Meningen bag er den samme. Den engelske forklaring på metaforen med den sorte svane er, mener jeg, "impact of the highly improbable". Det drejer sig altså om det, man ikke kan se og heller ikke uden videre kan ane, selv ved nærmere eftertanke. Når vi beskæftiger os med "sorte svaner", har det derfor, rent logisk, den ulempe, at vi taler om noget, vi ikke kender noget til. Vi ved kun, at der KAN ske noget, men vi ved ikke HVAD, og hvordan følgerne rent faktisk ser ud.

Det er naturligvis fornuftigt også at tænke over det "højest usandsynlige". Man skal trods alt ikke ignorere hændelser, der indtræder med en vis sandsynlighed. Inden man bekymrer sig om den sorte svane, skal man spørge sig selv, hvorvidt man har beskæftiget sig tilstrækkeligt med resten af fugleverdenen. Det er nemlig grundlaget for, at man også kan håndtere uforudsigelige hændelser på en professionel måde. Hertil hører f.eks. naturkatastrofer som i Japan eller Indonesien med uforudsigeligt store skader. Men også her skal man se, om det alligevel ikke er muligt at forudsige noget og sammenligne med tidligere erfaringer.

Unvorhersehbar oder wahrscheinlich

Solutions: Forsikrede skader fra naturkatastrofer nåede i 2017 ekstreme højder på ca. 143 mia. USD. Hvilke følger har det for forsikringsmuligheden af risici – nærmere betegnet ved tyske koncerners gigafabrikker i Asien og USA?

Dr. Mahnke: Der findes næsten ikke et område i verden, hvor man ikke – i det mindste i begrænset omfang – modellerer vejret og de naturkatastrofer, der er forbundet dermed, og på den måde også kan se et stykke ud i fremtiden. Om det stemmer overens med sandsynligheden for, at katastrofen indtræffer viser sig naturligvis først senere. Vi ved selvfølgelig alle, at det ikke er nogen eksakt videnskab. Når der i dag bygges nye faciliteter, f.eks. i form af de omtalte gigafabrikker i lande, hvor ugunstige vejrforhold som kraftig regn eller jordskælv ikke kan udelukkes, er det meget vigtigt at gøre sig klart på forhånd og i rette tid, hvilke risici der kan være og ideelt set tage hensyn til dem ved den bindende investeringsbeslutning. Dette gælder især for bilindustrien og dens leverandører. Mulige risici for forsyningskæden kan med nutidens globale forbindelser føre til enorme skader. Det gælder især for gigafabrikker. Her kan det så ikke længere udelukkes, at det kan føre til problemer, når der søges efter en passende forsikringsdækning.

"Risikobevidstheden for sammenhængene på grund af naturkatastrofer er klart blevet større!"

Solutions: Vi observerer en tiltagende følsomhed hos storindustrien over for risiciene for oversvømmelser. Har risikobevidstheden" eller "Risk Awareness" for brand-/vejrskader flyttet sig?

Dr. A.Mahnke - Interview 3

Dr. Mahnke: Det vil sikkert være forkert at påstå, at faren på grund af store brandskader og deres følger er blevet mindre for forsyningskæderne. Samtidig er det rigtigt, at risiciene ved ugunstige vejrforhold er blevet større. Det gælder også og især for produktionssteder i udlandet, der måske endda er blevet bygget i oversøiske regioner. Her er det under alle omstændigheder nødvendigt at identificere risiciene ved de regionale naturkatastrofer præcist og vurdere sandsynligheden for, at de indtræder. Ja, bevidstheden om risici i disse sammenhænge er, efter hvad jeg har iagttaget og især inden for storindustrien, blevet meget større.

Solutions: I tilfælde af alvorlige skader skal der træffes hurtige beslutninger for at holde de driftsøkonomiske risici for den pågældende virksomhed under kontrol. Hvilke udfordringer ser du med hensyn til rollefordelingen mellem topledelsen og risikostyring?

Dr. Mahnke: I store virksomheder, der også har egne skadeseksperter i deres forsikringsfunktioner, skal der naturligvis tages hurtige beslutninger, som også kan hindre yderligere skader for virksomheden. Sådan som jeg forstår det – og sådan siger jeg også til mine kolleger – gælder følgende: I tilfælde af en skade skal vi altid forholde os, som om vi ikke var forsikret. Der er jeg også personligt ansvarlig over for min bestyrelse. Hvis jeg her var nødt til at indrømme, at jeg ikke havde styr på sådanne grundlæggende emner, var jeg ikke den rette på denne post. Efter min mening beskæftiger vi os dog ikke tilstrækkeligt med emnet korrekt skadesbehandling. Jeg tror ganske vist, at den grundlæggende rigtige forståelse er til stede inden for forsikrings-risikostyring, altså grænsefladen mellem virksomhed og forsikringsdækning. Alligevel er det altid spørgsmålet, om vi i alvorlige tilfælde også finder tilstrækkeligt gehør, altså om vi også internt i firmaet udtrykker os tydeligt nok. Og når man taler om emnet Black Swan – altså uforudsigelige risici – er det endnu sværere at vække interesse. For disse problematikker er ubehagelige. I funktionen som forsikrings-risikomanager i virksomheden er det altid mere behageligt, hvis man kan sige til sin

ledelse: "Det er lykkedes mig at forhandle mig frem til en lavere præmie!", eller "De skader, I har hørt om, er lige blevet betalt". Men det er jo en del af det egentlige job at henvise til de ting, som man ikke vil høre. Ved investeringsbeslutninger – især når det drejer sig om store projekter – er kalkulationen altid noget mere positiv, da der på dette grundlag skal opnås forretningssucceser. Måske burde man vurdere dem mere realistisk.

Sommetider skal det også bemærkes: "Hør lige, hvis I bygger en fabrik her eller starter en olieudvinding, er det forbundet med følgende risici for naturkatastrofer. Har I taget hensyn til det i jeres planlægning og kalkulation? Lad os diskutere det sammen med eksperterne". Dette hjælper forøvrigt også, når forsikringsevnen for denne slags projekter og troværdigheden for egen virksomhed skal sikres på lang sigt over for forsikringsmarkedet

Solutions: Men det bliver man vel ikke altid populær på, eller hvad?

Unvorhersehbar oder wahrscheinlich-1

Dr. Mahnke: Det afhænger af flere ting. Vi har til dels en intern "politifunktion", næsten en præventiv skadesforebyggelse. Det skal man også kunne acceptere. Men hvis risikostyringens betydning inden for virksomheden øges, falder det straks lettere. Det er et punkt, der mange steder stadig skal arbejdes på. På den måde banes vejen samtidig for, at man beskæftiger sig med sorte svaner. På længere sigt er fakta dog, at berørte projekter skal forsikres så godt som muligt, og skaderne skal også betales hurtigt. Sådan ser topledelsen i det mindste også på det. Alle råd skal underbygges med de rigtige informationer og den korrekte argumentation.

Vi som markedsside kan sikkert blive mere professionelle, end vi er i dag.

Solutions: Ved ejendoms- og ansvarsforsikringer skal 98 % af forsikringsmarkedet som "objektivt" grundlag for præmiekalkulationen bruge geodata fra ZÜRS. Sættes der spørgsmålstegn ved dette grundlag i forbindelse med de ustabile vejrforhold / hændelser i den seneste tid?

Dr. Mahnke: De, der udelukkende stoler på historiske betragtninger og erfaringer, har efter min mening en høj risiko for at tage fejl i virkeligheden. Og helt aktuelle fænomener som de nyeste sorte svaner – det vil sige uforudsigelige naturhændelser med enormt omfang – dækkes ikke af dem. Det er vores mål altid at få en passende forsikringsdækning til rimelige priser. I den forbindelse skal risiciene vurderes nøjagtigt i hvert enkelt tilfælde. Forsikringstageren, der skal tage hensyn til dette ved planlægningen af nye faciliteter, er også ansvarlig for dette. På grund af min personlige erfaring er jeg skeptisk overfor, hvorvidt man altid skal stole på vurderingen og den heraf følgende kalkulation fra forsikringsselskabet. Det gælder naturligvis også med hensyn til de kalkulationsgrundlag, som forsikringsselskabet har brugt.

Unvorhersehbar oder wahrscheinlichSolutions: Sorte svaner står ganske vist for det usandsynlige, det er dog ikke nødvendigvis negativt, men kan også være helt igennem positivt. I betydningen: Hvad ønsker du for GVNW-medlemmerne som positiv sort svane for fremtiden?

Dr. Mahnke: Som de fleste, der har med risici at gøre i deres arbejde, ønsker jeg egentligt ingen overraskelser. Jeg ønsker for vores medlemmer i deres enkelte funktioner, at deres rolle og aktiviteter fortsat opfattes som relevante for at nå den enkelte virksomheds formål. Hvis der var mulighed for at udvide rollen for styringen af forsikringsrisikoen i Tyskland, ville det glæde mig. Det ville i så fald ikke være en sort svane – men helt igennem positivt!

Solutions: Dr. Mahnke, mange tak for samtalen!

Fra „Sort svane“ til risikostyring Den "sorte svane" – bliver det muligt at kontrollere risici?

Med en klar position i forhold til almindelige risikoanalyser især i finansbranchen analyserer Taleb, i dag Distinguished Professor of Risk Engineering ved New York University, magten ved de højest usandsynlige hændelser og deres følger. Og i dag? Er Talebs viden 11 år efter hans bog om "Sorte svaner" stadig aktuel? Bliver vi stadig overrasket over usandsynlige, umulige eller uventede hændelser?

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery