Gå til hovedindhold

Forsyningskæder Force majeure, hvad skal man gøre, hvis?

Hvis eksterne, uforudsigelige omstændigheder, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på, har indvirkning på, om man kan indfri et løfte om levering til kunden, opstår spørgsmålet typisk, hvem der er ansvarlig for eventuelle forstyrrelser som følge heraf.

BELFOR Solutions spurgte Thomas Schmitz, der er chef for juridiske anliggender og forsikring hos BELFOR Europe GmbH, om disse situationer, og hvordan de påvirker leverandørforhold.

Solutions: Hvad er formålet med force majeure?

Thomas Schmitz:Det er ikke det rigtige spørgsmål at stille. Faktisk er spørgsmålet: Hvad betyder "force majeure"? For at besvare dette spørgsmål skal det først nævnes, at begrebet "force majeure" er fransk, og på dansk svarer det til højere magt 1) (Latin = vis major). I den tyske lovgivning henviser begrebet "force majeure" til aftaleretten, der styres af den tyske civillovbog ("BGB") eller mere præcist til loven om indholdet af kontraktlige forpligtelser.Her specificeres forpligtelsen til at præstere. Begrebet "force majeure" skal forstås som en ekstern hindring, hvad angår udførelse af en forpligtelse til at præstere, som leverandøren hverken kan undgå eller forhindre. Kriteriet "ekstern" kræver ikke, at den pågældende begivenhed skal være ukontrolleret af mennesker. Dette krav udelukker snarere hindringer, som leverandøren er ansvarlig for. Hvad angår hindring og afklaring af "force majeure", skal standarderne mht. uagtsomhed specificeret i § 276 afsnit 2 BGB overholdes. Iht. denne regel handler alle uagtsomt, hvis de ikke viser rimelig påpasselighed. "Force majeure" har som juridisk redskab til formål at beskytte leverandøren, hvad angår forpligtelsen til at præstere som formodet over for kunden. Det gælder også for leverandører, der er del af en forsyningskæde.

1) I det følgende bruger vi kun begrebet force majeure for nemheds skyld.

Solutions: Hvilke situationer (iht. tysk lov og internationalt) vurderes som force majeure: naturfænomener som kraftig regn, oversvømmelser, storm, men også militære interventioner, handelsembargoer?

T. Schmitz: Begrebet "force majeure" er ikke juridisk defineret i BGB. Nogle steder, f.eks. i § 206 BGB (suspension af forældelsen i tilfælde af force majeure) eller i § 651j BGB (opsigelse af pakkerejseaftaler på grund af force majeure), bruges begrebet. Den tyske Forbundsdomstol (BGH) definerer i sin nyeste lovgivning begrebet som en hændelse, der kommer udefra uden nogen operativ forbindelse, som ikke kan undgås med den yderste omhu, der med rimelig kan forventes. Det er derfor ikke muligt at forudsige alle de hændelser, der hører ind under denne betydning af begrebet. De faktiske omstændigheder i det enkelte tilfælde er afgørende. For eksempel kan tekniske defekter på et fly ikke fritage et luftfartselskab, mens et sammenstød med fugle kan. Typiske naturkatastrofer som kraftig regn, oversvømmelser, storm, men også militære indgreb, terrorisme og handelsembargoer anses for "force majeure". Der findes dog også retssager, der nægter eksistensen af "force majeure" i tilfælde af en vindstyrke på 8 – 9, mens "force majeure" blev fastslået i tilfælde af orkanen Kyrill i 2012.

Force majeure

Internationalt findes der en regel om "force majeure" i paragraf 79 afsnit 1 CISG (United Nations Convention on Contracts of International Sale of Goods). I henhold til denne er en kontraherende part ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis personen kan bevise, at den manglende opfyldelse er baseret på en hindring, der ligger uden for vedkommendes indflydelsesområde, og hvis man ikke med rimelighed kunne forvente af den kontraherende part, at personen kunne tage denne hindring i betragtning, da vedkommende indgik kontrakten, eller kunne undgå eller overvinde denne hindring og dens virkninger.

Meget ofte udelades CISG eksplicit fra kontrakter og erstattes af national lovgivning.

Solutions: Bevisbyrden påhviler leverandøren; hvad skal han bevise?

T. Schmitz: Når leverandøren påberåber sig "force majeure", skal han bevise eksistensen af fakta i henhold til hvilke, han ikke har kunnet udføre sin forpligtelse til at præstere, når det skyldes en ekstern hændelse uden nogen operativ forbindelse, som ikke kan undgås med den yderste omhu, der med rimelighed kan forventes. Med andre ord udelukker simpel uagtsomhed leverandøren fra at påberåbe sig "force majeure".

Thomas_Schmitz

Solutions: Hvis leverandøren ikke kan levere på grund af en hindring, der har påvirket hans underleverandører, anses det så automatisk for force majeure, eller skal dette styres via kontrakten?

T. Schmitz:Der er ikke tale om force majeure, hvis et svigt fra en underleverandør giver problemer i forbindelse med levering af genstanden for ydelsen, da den principielt tilskrives leverandørens forretningsrisiko. Hvis andet er hensigten, skal dette aftales eksplicit i kontrakten. Under denne forudsætning anbefales det derfor eksplicit at styre emnet force majeure via kontrakten.

Solutions: Hvornår skal force majeure indberettes? Er der deadlines?

Force majeure anses ikke per se. Leverandøren skal påberåbe sig force majeure over for sin kunde, helst skriftligt! Det kaldes erklæring om force majeure. Hvis leverandøren undlader at udarbejde en force majeure-erklæring, kan leverandøren blive ansvarlig på grund af overtrædelse af en kontraktlig forpligtelse.

Force majeure skal principielt indberettes med det samme!

Der findes ingen bestemte deadlines for erklæring af force majeure, medmindre det er aftalt i kontrakten.

Solutions: Thomas Schmitz, tak, fordi du ville tale med os!

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery